Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode http://www.lenakovac.com/ . Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho FITmedia, s.r.o. a kupujúceho (zákazník).

Platné od: 05.05.2016

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Dané objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu http://www.lenakovac.com/ sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami (zaškrtol políčko v objednávke “Súhlasím s Obchodnými podmienkami internetového obchodu…”) tak ako aj s reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamžiku prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie daných formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím. Vyplnením záväznej objednávky v rámci internetového obchodu http://www.lenakovac.com/ , kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.

Reklamačný poriadok

Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom internetového obchodu http://www.lenakovac.com/ a právnym poriadkom platným v SR.

Reklamácie doručovacích služieb

Ak k vám zásielka príde poškodená postupujte, prosím, nasledovne:

Zásielku si vždy prezrite pred dopravcom.
V prípade poškodenia obalu (pokrcený, roztrhaný, rozmocený…) spíšte ihned s dopravcom protokol o poškodení zásielky.
V prípade dorucenia Slovenskou Poštou postupujte podla reklamacných podmienok Pošty.

Reklamácia poškodeného tovaru

Príjemca zásielky je povinný si pri prevzatí zásielku prehliadnuť a pri zrejmých a na povrchu obalu zásielky viditeľných poškodeniach, prípadne zjavné a vnútri poznateľné čiastočné straty zásielky tieto poškodenia a straty reklamovať u zasielateľa.

O rozsahu poškodenia alebo ciastocnej strate obsahu zásielky musí byt spísaný ihned zápis o škode. Zasielatel je povinný takýto zápis spísat.

Ak nie je poškodenie alebo ciastocná strata obsahu zásielky pri jej predaní a prevzatí príjemcom zjavná, je príjemca zásielky povinný oznámit zasielatelovi vznik škody bez zbytocného odkladu potom co ju zistil, najneskôr do troch pracovných dní odo dna dorucenia zásielky na telefónnom císle +421 944 360 293. Príjemca je povinný umožnit zasielatelovi, aby sa pred spísaním zápisu o škode osobne a fyzicky presvedcil o rozsahu škody.

K reklamácii je vo všetkých prípadoch nutné predložit reklamacný protokol (jednoduchý popis co je na tovare poškodené), kompletný zoznam castí výrobku a kópiu faktúry.

Reklamácia tovaru sa riadi príslušnými ustanoveniami obcianskeho zákonníka a zákonom na ochranu spotrebitela. V prípade zistenia neodstránitelnej vady tovaru (na základe písomného posúdenia autorizovaného servisného strediska, ak si to vyžaduje povaha výrobku) bude tento tovar vymenený za rovnaký kus, prípadne vrátená už zaplatená ciastka spät.

Reklamovaný tovar zasielajte na adresu:

FITmedia, s.r.o.
Dneperská 6
040 12 Košice

Po obdržaní vyššie uvedených náležitostí, predávajúci zaháji reklamacné riadenie u dodávatela. Dodávatel je povinný reklamáciu vybavit najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia.

Predávajúci dalej informuje kupujúceho najneskôr do troch dní od obdržania vyjadrenia o reklamácii od dodávatela. Predávajúci nepreberá zodpovednost za škody vyplývajúce z prevozu produktov, funkcných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalostami a chybnou manipuláciou. Na vady tohoto pôvodu sa nevztahuje ani poskytnutá záruka. O výsledku reklamácie Vás budeme vždy informovat telefonicky alebo e-mailom.

Odstúpenie od nákupnej zmluvy (vrátenie tovaru)

Kupujúci má právo podla odstavca 6 novely občianskeho zákonníka c.367/2000 odstúpiť od zmluvy do 14-tich dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale poslať späť v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania). Po obdržaní vráteného tovaru, predávajúci najneskôr do 10 dní zákazníkovi vráti späť odpovedajúcu čiastku bankovým prevodom.

Podmienky pre vrátenie peňazí

Tovar musí byt neporušený v originálnom obale, tak aby mohol byt ďalej ponúkaný zákazníkom.
Zákazník musí zásielku odoslat do 14 dní po obdržaní tovaru.
Vraciame vám iba peniaze za tovar, nie za poštovné. Zásielky dobierkou nebudú prijaté.
Vrátený tovar zasielajte na adresu:

FITmedia, s.r.o.
Dneperská 6
040 12 Košice

Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku, odoslať objednaný tovar a dodať na adresu kupujúceho. Pri prevzatí tovaru od nášho prepravcu obdrží kupujúci k tovaru daňový doklad.
Všetky osobné údaje uvedené v objednávkovom formulári sú dôverné viď. ochrana osobných údajov.
Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, ak kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť nákupnú cenu.

Predávajúci má právo od nákupnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpit, ak sa stane plnenie nemožným, ak sa nedohodne s kupujúcim na novom plnení.

Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovnú adresu, na ktorú má byt objednaný tovar odoslaný. Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú sumu. S celkovou sumou je zákazník oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením.

Kupujúci má právo stornovať odoslanú objednávku alebo vrátiť tovar do 14-tich dní od doručenia.

Dodacie a platobné podmienky

Vopred bezhotovostným prevodom z účtu
Pomocou platobnej služby PayPal
V hotovosti dobierkou pri prevzatí tovaru (Slovenská Pošta)
V hotovosti pri prevzatí tovaru na adrese (Po telefonickej dohode), Uralská 3, Košice – Nad Jazerom, 04012.
Na faktúru (školy, organizácie)
Ak sa rozhodnete platiť v hotovosti, potom tovar obdržíte prostredníctvom dobierky. Pri odbere tovaru v hodnote presahujúcej 50 € sa nezapočítava poštovné ani balné! V opačnom prípade je poštovné podľa aktuálneho cenníka Slovenskej Pošty.

Po odoslaní objednávky vám bude zaslaný email s číslom balíka, cez ktorý je možné balík online sledovať. V prípade problémov s dodaním tovaru nás prosím kontaktujte na trener@lenakovac.com .

Doba dodania pre tovary na našom sklade je 3 pracovné dni. Pre tovary na objednávku je to max. 7 pracovných dní. Vyhradzujeme si právo ponúknut zákazníkovi inú variantu tovaru, pokial tento nie je dostupný ani u dodávatela. Zákazník v prípade nesúhlasu s variáciou produktu, môže odstúpit od objednávky daného produktu. Prípadne vopred uhradené peniaze mu budú do 3 dní odoslané na jeho úcet. Snažíme sa vždy informovat kupujúceho, za akú dobu bude tovar u neho doma.

 

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu FITmedia, s.r.o. sa zaväzuje rešpektovať súkromie všetkých svojich zákazníkov. Aby Vám ale mohli byt poskytnuté kvalitné služby, je potrebné poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta sú však veľmi starostlivo chránené pred zneužitím.

Požadované údaje – fyzická osoba

Každý zákazník musí pri registrácii uviesť údaje nutné k bezproblémovému vybaveniu objednávky. Ak je zákazník fyzická osoba, sú vyžadované nasledujúce údaje:

meno a priezvisko
úplná poštová adresa, tj. ulica, mesto, PSC
aspon jeden funkcný kontakt – telefonický, faxový, prípadne e-mailový
Všetky tieto informácie sú nutné pre jednoznačnú identifikáciu kupujúceho. Údaje sú používané k prijatiu objednávky, realizácii a zaúčtovaniu platby za nakúpený tovar, za účelom správneho dodania tovaru a ďalej pre akúkoľvek komunikáciu so zákazníkom. Údaje sú uložené v databáze, ak užívateľ nepožiada o ich vymazanie.

Ak si zákazník požaduje doručovanie objednávok na inú adresu, akú predtým uviedol, môže uviesť alternatívnu adresu pre dodanie tovaru.

Požadované údaje – právnická osoba

Ak zákazník vystupuje ako právnická osoba, mal by naviac uviesť tiež údaje o firme:

meno firmy
úplnú poštovú adresu, tj. ulica, mesto, PSC
aspon jeden funkcný kontakt – telefonický, faxový, prípadne e-mailový
kontaktnú osobu
IČO a DIČ
Tieto údaje sú dôležité pre vyhotovenie daňového dokladu obvykle vyžadovaný oboma stranami a to vrátane všetkých patričných náležitostí.

Všetky údaje o Vašich doterajších nákupoch sú uložené v zabezpecenej databáze a nie sú poskytované tretím stranám. Tieto údaje sú nutné pre zaistenie dodania tovaru, vybavenie reklamácií a prípravu marketingových akcií.

Internetový obchod http://www.lenakovac.com/ si veľmi váži Vašej dôvery a chráni Vaše súkromné dáta pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďujeme preto, aby sme skvalitnili naše služby. Žiadne z týchto údajov nie sú poskytované ďalším subjektom.

Súhlas s používaním osobných dát

Používaním internetového obchodu http://www.lenakovac.com/ súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie uvedených podmienok.

Vymazanie dát z databázy

Každý registrovaný zákazník bude ihned odstránený z databázy na základe žiadosti zaslanej na adresu info@fitboxcentrum.sk

Zasielanie informačných vyjadrení (newsletter)

Dodržujeme zákon c. 138/2002 Zb. a svoje ponuky zasielame iba zákazníkom, ktorí nám k tomu udelili svoj súhlas pri registrácii. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť v administrácii osobných údajov a tým okamžite zastaviť zasielanie vyššie uvedených informácií. Pod pojmom informácia sa rozumie zasielanie aktuálnych vyjadrení o mimoriadnych ponukách, zľavách a výpredajoch tovaru z našej ponuky.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v den odoslania objednávky, tiež platnú cenu objednaného tovaru uvedenom v katalógu internetového obchodu http://obchod.fitboxcentrum.sk , ak by nebolo v konkrétnom prípade preukázatelne dohodnuté inak.

Úcastníci sa vyslovene v zmysle ust. § 262 odstavca 1 obchodného zákonníka dohodli, že ak nie je podmienkami vyslovene stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti obchodným zákonníkom, hlavne jeho ust. § 409 a nasl.